Bostadshus med café i bottenplan

Förslaget

Utformningen har kommit till genom att studera platsens karaktär och kontext. Platsen är central med kulturhistoriska byggnader och parkmiljö nära. På ytan placeras ett flerbostadshus som anpassas till övrig bebyggelse. Dess utformning skall hålla hög kvalitet med tanke på det centrala läget. Här finns önskemål om publika lokaler samt lägenheter med parkering under huset.

Byggnaderna

En modern byggnad i tegel med högresta fönsterpartier. Terrasserna på taket planeras med rikliga trädgårdar och ett växthus som även fungerar som en plats på vintern. Byggnadens olika utskjutande partier, indrag­na balkonger och nivåskillnader ger goda förutsättningar till utblickar och bidrar till privata balkonger samt terrasser.

Huset har fått sin form utifrån vissa förutsättningar. Den publika gatan ges en medvetet designad yta med olika sorters gatsten samt blomlådor i samma tegelsten som fasaden. Detta för att underlätta för de besökande att enkelt orientera sig genom olika sorters markbehandling. Framför caféets entré finns plats för caféets gäster. Utformningen av huset bidrar till en platsbildning och förstärker caféets entré.

Bokcaféet accentueras genom en livförskjutning av tegelfasaden och ramverk av tegel. Detta bildar en ram runt om som skapar en karaktär till huset och samtidigt en funktion, både konstruktiv som estetisk. Platsen blir tydlig och inbjudande

Bostadshus med café i bottenplan

Arkitektens ord

Huset får en sammanhållande och konsekvent form där alla delar har en mening. Den snedställ­da fasaden vid cafét, balkongernas utformning, fönstersättningen, terrassernas olika nivåer, den snedställda fasaden intill balkongerna, placeringen av växt­lådor och ljussättningen som skapar stämning. Lägenheternas utformning anpassas till den omkringliggande miljön samt väderstreck för att skapa de bästa boendekvaliteterna.

Intressant?

Har vi väckt ditt intresse för ett projekt av det här slaget. Ta gärna kontakt med oss för vidare diskussioner.