Personligt engagemang

Studor’s miljöarbete har sina hörnstenar i ledningens och de enskilda medarbetarnas personligt starka engagemang. Ledningen har mångårig erfarenhet av aktivt miljöarbete såväl yrkesmässigt som privat.

Detta engagemang skall alltid genomsyra Studors miljöarbete. Personligt deltagande i miljöarbete skall uppmuntras.

Miljöorganisationer

Ledningen skall besluta om stöd till lokala och globala miljöorganisationer. Organisationer som verkar för en biologisk mångfald skall prioriteras.

Biologisk mångfald

Då byggande ofta innebär att mark, som har vissa kvaliteter för den biologiska mångfalden, tas i anspråk, skall i varje projekt följande frågor beaktas:

  • Vilka kvaliteter för den biologiska mångfalden finns i varje projekt?
  • Hur sparas de befintliga kvaliteterna för den biologiska mångfalden i samband med nybyggnad av projekt?
  • De projektspecifika åtgärderna skall föras in mot entreprenörer i kontrakt med dessa.
  • Möjligheter att öka den biologiska mångfalden eller kompensera för borttagandet av kvaliteter skall beaktas.

Miljöpåverkan – Lokalt & globalt

I samband med projektering och upphandling skall miljöpåverkan beaktas och minimeras i möjligaste mån.

Miljöskadligt byggmaterial undviks i projekteringsskedet genom att jämföra produkter/material med tillgängliga databaser (Sunda Hus, Basta mm)

  • Försiktighetsprincipen skall gälla
  • Koldioxidneutrala produkter skall i första hand väljas
  • Oljebaserade material bör undvikas
  • Trä används som byggnadsmaterial i största möjliga utsträckning

Studor Miljöpolicy

Här finns vår miljöpolicy i sin helhet att ladda ned.